کلیه حقوق این تارنما برای Targoman.com محفوظ است.
اخبار ترگمان:   همه اخبار
جهت ترجمه: خودکار
      

برای ترجمه اسناد اینجا را کلیک کنید.


×

ترگمان را بهتر کنید

همیاری‌های امروز:
همیاری‌ها تا این لحظه:

می‌خوای آسون، سریع و ارزون ترجمه کنی؟
بیا ببین چجوری
در حال بارگذاری...
این متن برای گوگل نوشته شده است. ترجمه ماشینی آماری ترجمه متنی به زبان دیگر با کمک مترجم ماشینی است این ترجمه با ترجمه های نسانی متفاوت بوده و نقش مترجم با حضور مترجم آماری کمرنگ می شود. ترجمه متنی از یک زبان به زبان دیگر با ترجمه ماشنین و کمک ترجمه اماری باعث سادگی فرایند ترجمه می گردد. مترجم ترگمان ترجمه ماشینی را از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی راایه می کند. با ارایه ترجمه آماری می توان مترجم اتوماتیک مناسبی بر اساس ترجمه آماری ارایه نمود. ترجمه لغتی پر کاربرد برای مترجم های آماری و ترجمه کننده های مترجم خودکار است. با ترجمه مترجم می توان ترجمه همه متن های دوزبانه مترجم را با ترجمه آن در ترجمه های مترجمین یافت. از آنجایی که مترجم به ترجمه و ترجمه به مترجم وابسته است با ترجمه همه مترجمان می توان ترجمه آماری و مترجمه آن را ترجمه نمود. ترگمان در ترجمه مترجمین با احتساب مترجم ترگمان و آمار ترجمه خودکار مترجمین سرویس ترجمه به طور کلی سرویسی است که مترجم فارسی به انگلیسی می تواند با سرویس ترجمه دو زبانه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی امکان ارایه خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی داشته و با توجه به سرویس ترجمه فارسی به انگلیسی از کمک مترجم انگلیسی به فارسی بهره گرفته و سرویس ترجمه فارسی به انگلیسی ترگمان را استفاده نماید. سرویس ترجمه فارسی به انگلیسی از آن جهت دارای اهمیت است که سرویس ترجمه انگلیسی به فارسی برای ترگمان ایجاد شده و در نتیجه سرویس انگلیسی به فارسی ترگمان به کمک مترجم فارسی به انگلیسی ثبت می شود.